Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 26.5.2004

 

APL-yhdistyksen kevätkokous 26.5.2004 Eläketurvakeskuksessa Kirjurinkatu 3

 

1. Kokouksen avaus

Jouko Kangasniemi avasi kokouksen 16.33

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Sundström ja Olli Paavola.

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Jouko Kangasniemi esitteli vuoden 2003 tuloja ja menoja. Yhdistyksen tulos vuonna 2003 oli 1752,68 € ylijäämäinen.

Yhdistyksen vuoden 2003 puheenjohtaja Jouko Kangasniemi esitteli vuoden 2003 toimintakertomuksen.

 

5. Tilintarkastuskertomus

Yhdistyksen tilintarkastaja Marko Aho totesi lyhyesti kirjalliseen tilintarkastuskertomukseen vedoten, että kirjanpito oli laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallitukselle tarkastellulta tilikaudelta.

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

 

7. Voitto

Tilikauden voitto 1752,68 € päätettiin siirtää yhdistyksen voittovarojen tilille.

 

8. Hallituksen vastuuvapaus

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

9. Muut asiat

Tilintarkastajat kiinnittivät huomionsa seuraaviin, tulevaisuudessa parannusta vaativiin kohtiin:

·         Hallituksen esitys voiton ja tappion käsittelemiseksi on esitettävä tilintarkastajille ennen tilintarkistusta.

·         Tilintarkistuskertomus toimitetaan hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

·         Tilinpäätös tulee tehdä neljän kuukauden sisällä tilivuoden päättymisestä, eli yhdistyksemme tapauksessa huhtikuun loppuun mennessä.

·         Yhdistysrekisterissä olevia yhdistystämme koskevia tietoja mm. vastuuhenkilöiden osalta tulee ylläpitää säännöllisesti, jotta ne olisivat aina ajan tasalla, mikä edesauttaa myös yhdistyksen toiminnan sujuvuudessa.

Lisäksi tilintarkastajat toivoivat saavansa informaatiota hallituksen kokouksista, jotta he voisivat paremmin tuoda hallinnointiin liittyviä asioita hallituksen tietoon.

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.58.

 

Sihteeri Göran Koreneff


 

 

Suomen APL-yhdistys r.y. 10.5.2004

 

 

Toimintakertomus vuodelta 2003

 

 

Vuonna 2003 yhdistyksen hallituksen muodostivat: Jouko Kangasniemi

(pj), Göran Koreneff, Arto Juvonen, Antti Korpela, Hannu Sihvonen, Sami

Laitinen,  Juha Sundström ja Veli-Matti Jantunen. Varajäseninä Reima

Naumanen ja Markku Koskela. Vuoden aikana yhdistyksen hallitus kokoontui 6

kertaa.

 

Yhdistyksen toiminnan huippukohta oli perinteinen Mustiossa 27-28.3.2003

järjestetty metsäseminaari. Seminaarissa oli 30 osallistujaa.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.5. Eläketurvakeskuksessa. Kevätkokousta ennen järjestettiin

iltapäiväseminaari, jossa alustajana oli mm. John Scholes Dyalogilta.

Kokouksen jälkeen oli yhdistyksen saunailta.

 

Syksyllä järjestettiin APL-iltapäivä 23.9. Tilastokeskuksessa.

 

Sääntiökielten tuntemusta laajennettiin 28.10. pidetyssä R-illassa.

 

Syksyllä järjestettiin syyskokouksen yhteydessä 25.11. APL-iltapäivä Nordea henkivakuutus Oy:ssä.

 

Yhdistyksen henkilöjäseniä (maksun suorittaneita) oli 63 kpl ja yritysjäseniä 4 kpl.

 

APL-uutiset ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa Kimmo Kekäläisen

Toimiessa päätoimittajana.  Rahastonhoitajana toimi Anssi Seppälä. Yhdistyksen

web-sivuja on ylläpidetty Olli Paavolan toimesta.