Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 14.5.2003

 

APL-yhdistyksen kevätkokous 14.5.2003 Eläketurvakeskuksessa Kirjurinkatu 3

 

1. Kokouksen avaus

Jouko Kangasniemi avasi kokouksen 16.33

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Laakso ja Juhani Vähäniitty.

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Rahastonhoitaja A. Seppälä esitteli taseen ja tuloslaskelman. Yhdistyksen tulos vuonna 2002 oli 2648,52 € ylijäämäinen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Kangasniemi esitteli vuoden 2002 toimintakertomuksen.

 

5. Tilintarkastuskertomus

Yhdistyksen tilintarkastaja Marko Aho totesi lyhyesti kirjalliseen tilintarkastuskertomukseen vedoten, että  kirjanpito oli laadittu  kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallitukselle tarkastellulta tilikaudelta.

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

 

7. Voitto

Tilikauden voitto 2648,52 € päätettiin siirtää yhdistyksen voittovarojen tilille.

 

8. Hallituksen vastuuvapaus

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

9. Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen toiminnan erilaisista kehittämismahdollisuuksista, kuten APL-koulutuksen järjestämisestä yhdistyksen nimissä ja fokusoidusta pienryhmätoiminnasta.

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.02.

 

Sihteeri Göran Koreneff