Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 10.5.2000

 

APL-yhdistyksen kevätkokous 10.5.2000 Tilastokeskuksen Auditoriossa klo 17.00 - 17.18.

1. Kokouksen avaus

A. Juvonen avasi kokouksen 17.00

 

2. Valittiin kokoukselle seuraavat toimihenkilöt:

                Arto Juvonen         puheenjohtaja

                Göran Koreneff       sihteeri

                Kimmo Kekäläinen     pöytäk. tark.

                Veli-Matti Jantunen  pöytäk. tark.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Rahastonhoitaja A. Seppälä esitteli taseen ja tuloslaskelman. Yhdistyksen tulos vuonna 1999 oli 1082,65 mk ylijäämäinen.

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, jossa todettiin yhdistyksen 20. toimintavuoden olleen monipuolinen ja menestyksekäs.

 

5. Tilintaarkastuskertomus

Tilintarkastaja M. Aho luki tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös on laadittu lain ja säännösten mukaan. Siitä ei ole huomautettavaa.

 

6. Tuloslaskelma ja tase

                Pienen tarkentavan keskustelun jälkeen tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

 

7. Voitto

Päätettiin, että vahvistetun tuloslaskelman ja taseen mukainen voitto, 1082,65 mk, siirretään yhdistyksen voittovarojen tilille.

 

8. Hallituksen vastuuvapaus

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

9. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.18.

 

Sihteeri Göran Koreneff